obec Lubnice        www.obeclubnice.wz.cz
           příroda, historie, obyvatlestvo, infrastruktura...
mapa
Obec dnes
 • Úvod
 • Základní info
 • Aktualně
 • Vedení obce
 • Obyvatelstvo
 • Úřední deska
 • Stahuj dokumenty


 • Akce a zajímavosti
 • Akce
 • Zajímavosti


 • Historie obce
 • Historie
 • Historické stavby
 • Historické mapy
 • Stahuj dokumenty


 • Instituce a firmy
 • Základní škola
 • Knihovna
 • Obchody
 • Pohostinství


 • Foto a video
 • Historické foto
 • Současné foto
 • Video


 • Mapy
 • Mapa obce
 • Mapa letecká


 • Kontakty
 • Vedení obce
 • Nepiš email
 • Diskuse
 • Autor webu


 • logo

  Informace

  V této sekci jsou umístěny potrobné informace o vesnici. Informace se v průběhu roku mohou měnit a proto se mohou některé hodnoty lišít od oficialních zápisů.

  Obsah:

 • Základní info
 • Info o Lubnici
 • Širší vztahy
 • Vymezení zájmového území
 • Hospodářská činnost
 • Kultura
 • Sport
 • Technická vybavenost
 • Obyvatelstvo


 • Následující statistické údaje zveřejnil "MOS - Městská a obecní statistika" podle údajů podložených sčítáním lidu v roce 2004. Některé informace však již nejsou aktualní a proto jsou některé údaje odlišné a některé údaje jsou doplněny z jiných zdrojů. Můžete přejít na odkaz www.czso.cz, kde jsou uvedeny údaje z roku 2004.

  Základní info

  Založeno v roce 1345
  První písemná zmínka v roce 1372
  Nadmořská výška v metrech 450
  Počet obyvatel 84
  Nazev obce od luby
  Pozemkový výměr v ha 760.0037
  Počet katastrů 1
  Počet územně technických jednotek 1
  Počet částí obce 1

  Lubnice

  Obec leží na hranici Jihomoravského kraje, Vysočiny a Jihočeského kraje.Obec je vsazena do úchvatné přírodní scenérie. Obec Lubnice je částečně stabilizovaným sídlem místního významu s funkcí převážně obytnou a zemědělskou. Jedná se o jednu z nejzajímavějších obcí regionu se zachovalou půdorysnou stopou jádra obce a zachovalým tradičním rázem staveb s minimálním podílem rušivého tvarosloví. Ráz obce je umocněn přírodním zázemím obce, vázaným na nivu řeky Želetavky.Potenciál obce odpovídá místnímu rámci, obec má značné rozvojové možnosti zejména pro letní pobytovou rekreaci a zapojení do dynamické rekreace v rámci regionálních vztahů, tvoří součást připravovaného přírodního parku Želetavka. Obec má dostatek ploch pro funkci obytnou, rekreační, výrobní i pro občanskou vybavenost či komerční aktivity.

  Širší vztahy

  Zájmové území se nachází na JZ-okraji okresu Znojmo, sousedí s okresem Jindrichův Hradec na Z a Třebíč na S a SV. Obec Lubnice je vzdálena cca 45 km JZ-od okresního města. Vlastní obec má z hlediska významu lokální charakter, její stávající potenciál je odpovídající, je protíná silnicí tahu II/411. Z hlediska spádovosti má obec vztahy převážně k Jemnici, Moravským Budějovicím, popř. Vranovu. Okresní město má špatnou dopravní dostupnost. Krajské město Brno je vzdáleno cca 110 km. Lubnice leží ve zvlněné krajině Jevišovické pahorkatiny se statisticky podprůměrným zastoupením lesů a nízkým koeficientem ekologické stability. Území katastru se nachází v nadmořské výšce od 390 m do 481 m n. m. Katastrálním územím protéká řeka Želetavka s přítokem Blatnice, který je významným krajinovým prvkem.

  Vymezení zájmového území

  Zájmové území obce Lubnice je vymezeno souvisle současně zastavěným územím obce. Širší zájmové území, bilanční, je vymezeno katastrálním územím obce. Zastavené území má v souč. době rozlohu přibližně 9,5 ha a v roce 1997 zde žilo 97 obyvatel. Katastrální území má rozlohu 760 ha, hustota osídlení je 12,8 obyvatel na kilometr čtvereční. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1372. Kódové označení obce ZUJ je 59438, ZSJ 08804805.

  Celkem k.ú.z toho: 760 100
  Orná půda 463,6 61
  Zahrady 3,8 0,5
  Pastviny 15,2 2
  Lesní půda 177.3 23
  Vodní plochy 0,8 0,1
  Zastavěné plochy 3,8 0,5
  Ostatní plochy 53,2 7

  Hospodářská činnost

  Počet podnikatelských subjektů celkem 11
  Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 0
  Průmysl - počet podnikatelských subjektů 1
  Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 3
  Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 0
  Obchod, prodej a opravy 2
  Ostatní obchodní služby 1
  Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 1
  Školství a zdravotnictví 1
  Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 2
  Státní organizace - počet subjektů 1
  Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 6
  Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 0
  Svobodná povolání - počet subjektů 1
  Ostatní právní formy - počet subjektů 3

  Kultura

  Veřejná knihovna vč. poboček 1
  Kulturní zařízení ostatní 2
  Sakrální stavba 1
  Hřbitov 1
  Škola 1
  Pohostinství 1

  Sport

  Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1
  Tělocvičny (školní) 1

  Technická vybavenost

  Poštovní směrovací číslo 67107
  Kanalizace bez napojení na ČOV 1
  Sbor dobrovolných hasičů obce 1
  Požární nádrž 1
  Plynofikace obce 1
  Vysokorychlostní internet 0

  Obyvatelstvo

  Pro informace o obyvatelstu přejděte na Obyvatelstvo.

  web: Tom Komenda